Likabehandlingsplan 

Var och en som arbetar eller är kursdeltagare på Långholmens folkhögskola ansvarar för sina handlingar och för att likabehandlingsplanen följs samt verkar för ett kreativt och stödjande klimat. Att ta ställning mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att alla tar sitt ansvar. Det innebär också att bry sig om. Att ha mod att fråga och att lägga sig i, utan att kränka. Detta innebär inte bara att bry sig om sig själv, utan även om andra.

• Alla som arbetar på Långholmens folkhögskola, deltagare såväl som personal, skall mötas med respekt för sitt människovärde.
• Alla skall känna sig trygga i skolan och på arbetet.
• Alla på skolan ska delta i det förebyggande arbetet.

Huvudman för folkhögskolan är LO-distriktet i Stockholms län. Det innebär att arbetarrörelsens värderingar om alla människors lika värde ligger till grund för vårt arbete. Skolan har en facklig-politisk profil, med jämställdhet, likabehandling och integration som de viktigaste frågorna. Långholmens Folkhögskola vill erbjuda en trygg och trivsam arbetsmiljö. Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. På skolan accepterar vi ingen diskriminering och/eller kränkande behandling. Om diskriminering och/eller kränkande behandling ändå uppstår är det skolans ansvar att omedelbart vidta åtgärder för att detta ska upphöra.

Diskrimineringslagen (2008:567) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling har till syfte att främja deltagares lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder (fr.o.m. 150101 funktionsnedsättning), sexuell läggning eller ålder. Lagen har också till syfte att motverka annan kränkande behandling.

Information om likabehandlingsplanen

Rektor ansvarar för att all personal informeras om likabehandlingsplanen. Under introduktionsdagarna får alla deltagare information om skolans likabehandlingsplan, skriftligt i form av ”Information vid kursstart” samt muntligt av antingen rektor eller kursledare. Likabehandlingsplanen finns även på vår hemsida.

Förebyggande

Det är skolans ansvar att förebygga att kränkande situationer uppstår, både att deltagare kränker deltagare, att deltagare kränker lärare och vice versa. Detta gör vi på många olika sätt:
· Vi har undervisning i små grupper, vilket gör att läraren har möjlighet att lära känna och uppmärksamma alla deltagare. Detta lägger grunden till ett accepterande klimat.
· Det finns en öppen dialog om att ta hänsyn till andra och om allas lika värde, både i personliga samtal mellan deltagare och lärare och med deltagarna i helklass.
· Vi arbetar medvetet för att hålla en nära och personlig relation mellan deltagare och personal.
· Vi arbetar med likabehandlingsfrågor (som också är skolans profilfrågor), i flera olika ämnen som ingår i våra kurser: samhällskunskap, tema, religion samt temadagar.
· Det finns ett likabehandlingsteam som jobbar med att hålla dessa frågor aktuella.

Åtgärder vid misstanke om diskriminering och/eller kränkandebehandling.

Deltagare som är utsatt för eller som misstänker eller får information om diskriminering och/eller kränkande behandling, tar kontakt med någon av personalen på skolan. Personal som misstänker eller får information om diskriminering och/eller kränkande behandling kontaktar rektor eller någon i likabehandlingsteamet (LBT). Rektor sammankallar till LBT möte där ärendet tas upp. LBT beslutar hur vi går vidare med ärendet. Dokumentation i form av minnesanteckningar förs under hela processen.

Utredning och insamling av information i ärendet.

Enskilt samtal med den som blivit utsatt för diskriminering och/eller kränkande behandling. Det är alltid den som känner sig kränkt som avgör om handlingen är kränkande. Den kränkte skall tillfrågas om alternativa lösningar. En kränkning är inte en konflikt så medling görs endast på begäran av den kränkte. Dokumentation ska göras. Kränkningarna måste omedelbart upphöra.
Om kränkningar har utförts av en anställd på skolan ska rektor hålla i utredningen.
Dokumentation ska göras.
Om kränkningar har utförts av rektor ska skolans styrelse utse någon att hålla i utredningen.
Dokumentation ska göras.

Uppföljning

Uppföljning och utvärdering av insatserna bör ske löpande och bör anpassas utifrån kränkningens omfattning. De inblandade bör även tillfrågas hur uppföljningen ska se ut. Om kränkningarna inte upphör blir den/de som har kränkt avstängd från skolan. Sådana beslut tas av rektor. Om den som kränker är en anställd på skolan kan det leda till uppsägning. Om kränkningarna kan hänföras till diskrimineringsgrunderna ska anmälas göras till DO.

Utvärdering

På skolan görs en enkätundersökning under både höst och vårtermin där frågor om förekomster av trakasserier och kränkningar ingår. Utvärdering och eventuell revidering av likabehandlingsplanen sker minst en gång per läsår.

Definition av begreppen

(från diskrimineringsombudsmannens hemsida www.do.se)

Lagen gällande: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder (fr.o.m. 150101 funktionsnedsättning), sexuell läggning och ålder.

5 § I denna lag avses med 
1. kön: att någon är kvinna eller man,
2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön,
3. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande,
4. funktionshinder(150101 funktionsnedsättning): varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå,
5. sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, och
6. ålder: uppnådd levnadslängd. Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön.

 

 

Diskriminering

Att någon blir sämre behandlad än någon annan och behandlingen har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder (150101 funktionsnedsättning), sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringen kan vara direkt, indirekt eller i form av trakasserier.

Kränkande behandling

All form av kränkande behandling utgår från principen av alla människors lika värde. Det är den utsatta personens egen upplevelse av handlingen eller beteenden som avgör om det är en kränkning. Kränkningar kan ta sig olika uttryck och det kan vara en eller flera personer som utför liksom att det kan vara en eller flera personer som är utsatta.

Trakasserier och kränkande behandling
(från www.skolverket.se)

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om kränkningar av en persons värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara;  

Fysiska (slag och knuffar)
Verbala (hot, svordomar och öknamn)
Psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer)
Texter och bilder (teckningar, lappar, fotografier samt sms, mms och meddelanden på olika webbcommunities)

Skillnaden mellan trakasserier och kränkande behandling

(från skolverket.se)

Trakasserier är ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med diskrimineringsgrunderna, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Kränkande behandling är ett uppförande som inte har samband med diskrimineringsgrunderna. Det kan vara att retas, mobbas, knuffas, frysa ut någon eller rycka någon i håret.

Andra begrepp

Mobbning
(från www.bris.se)

Mobbning är när någon blir utsatt för upprepade negativa handlingar under en tid. Den som är utsatt kommer i underläge och känner sig kränkt.

Främlingsfientlighet (xenofobi)
(från nationalencyklopedin)

Intensiv, irrationell rädsla för främlingar.
(från www.wikipedia.org)

Begreppet främlingsfientlig används ibland som benämning för uppfattningen med viss kulturell eller etnisk tillhörighet eller bakgrund är sämre eller mindre lämpade för det samhälle de är främlingar i.

Rasism
(från www.do.se)

Ursprungligen ett ord som beskriver uppdelningen av människor i ett rassystem där vissa raser biologiskt är underställd andra. Idag pratar man mer om kulturrasism – föreställningen om att kulturer är absoluta, oföränderliga och definierar individens egenskaper.

Homofobi
(från www.wikipedia.org)

En serie av negativa attityder, fientlighet och känslor mot homosexualitet, homosexuella, HBTQ-kultur och personer som identifierats eller antas vara homosexuella kvinnor och män, bisexuella eller transpersoner. Homofobi återfinns i allvarliga och fientliga beteenden som diskriminering och våld mot HBT-personer, som sker på grund av en icke-heterosexuell sexuell läggning.

Sexuella trakasserier
(från www.do.se)

Sexuella trakasserier är trakasserier som är av sexuell natur. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar, jargong eller bilder som är sexuellt anspelande. Sexuella trakasserier skiljer sig från vanlig flirt genom att de är ovälkomna. Det är den som är utsatt som avgör vad som känns kränkande.

Antagen av styrelsen 2014-09-16