Studeranderätt och regler

För att stärka de studerandes rättigheter på folkhögskolan finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Här hittar du information om frågor som rör studeranderätt samt vilka regler och bestämmelser som gäller på Långholmens folkhögskola. Informationen följer studeranderättsliga rådets anvisningar.

Syftet med statens bidrag till folkbildningen

Staten anger syften för hur statsbidraget ska användas men att folkbildningens aktörer själva bestämmer hur dessa syften ska uppnås och hur statsbidraget ska fördelas. 

Meningen med statens bidrag till folkbildningen är att:
 • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 
 • Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen genom t ex politisk, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete. 
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bidragsnivån i samhället. 
 • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. 

Staten anger sju verksamhetsområden som i särskilt hög grad utgör motiv för statens stöd. Klicka här för mer information.

Ansökan

Digital ansökan görs med länk på respektive kurssida (genom Schoolsoft). Till ansökan ska du bifoga personbevis och eventuella betyg som efterfrågas. För vissa kurser ska du bifoga ett personligt brev och/eller textexempel.

Efter det att du har skickat in din ansökan våra heltidskurser blir du kallad till informationssamtal/intervju. Har du sökt till någon av våra invandrarkurser får du även göra ett test. 

Efter varje läsårs slut måste du söka på nytt för att kunna få fortsätta till nästa kurs. 

Så här behandlar vi din ansökan/personuppgifter

Antagningsregler

Målsättningen vid antagningsarbetet till våra kurser är att skapa en grupp som bedöms kunna fungera bra tillsammans och kunna tillgodogöra sig kursen. Till skolans allmänna kurser prioriterar vi dig som saknar grundskole- och/eller gymnasieutbildning. Antagningsarbetet startar direkt när ansökningstiden har gått ut.

Senast 3 veckor efter du har varit på intervju får du besked om du har antagits till den kurs du har sökt. 

Om en kurs upphör eller ställs in

Om det finns risk för att utlovad kurs inte kan genomföras, helt eller delvis ska den sökande informeras om detta i god tid. 

Disciplinära åtgärder

Beslut om avstängning av studerande fattas av skolledningen:
Beslutet meddelas skriftligen med besvärshänvisning till skolans styrelse och Folkbildningsrådets studeranderättsliga råd. 

Grunder för avskiljande från studier
Styrelsen har möjlighet att efter det att rektor utdelat en varning och ingen rättelse skett fatta beslut om att en kursdeltagare måste avsluta studierna under pågående läsår. I särskilt allvarliga fall kan avskiljning ske utan föregående varning.

Det gäller studerande som:
 • begår lagöverträdelse i form av hot mot skolan och dess verksamhet,
 • våld och hot om våld, rasistiska eller sexuella trakasserier eller annan kriminalitet.
 • hets mot folkgrupp, hot eller andra kränkande personangrepp avseende kön, ålder, etnicitet etc.
 • har pågående drogmissbruk
 • har oacceptabelt hög frånvaro
 • förstör studiesituationen för sig själv eller andra
 • eller som av annat skäl inte kan tillgodogöra sig studierna

Extra stöd och anpassning av studiesituationen

I våra allmänna kurser finns det möjlighet att få extra pedagogiskt stöd för att klara undervisningen om du har annat modersmål än svenska eller en funktionsnedsättning. 

Om du har någon funktionsvariation som gör att du behöver anpassning gällande studier eller vistelse på skolan, kontakta oss i god tid för att rådgöra om åtgärder. 

Det kan också vara bra att veta att: “Inom folkhögskolans allmänna kurs (och inom folkbildningen i stort) gäller inte skollagen. Begreppen särskilt stöd, åtgärdsprogram och extra anpassningar är därför inte lagreglerade eller tillämpliga på samma sätt som inom skolväsendet.” Källa: Folkbildningsrådet

Frånvaroregler/rutiner

Närvaron/frånvaron registreras i Schoolsoft för Långholmens kurser.  Närvaron kontrolleras regelbundet.

Skolan ska kontrollera och informera samtliga kursdeltagare om frånvaro. Detta ska ske varannan vecka, med första tillfället två veckor efter läsårets start. Kursdeltagaren bör få en inloggning eller ett utdrag från frånvaroprogrammet så eventuella felaktigheter kan korrigeras. 

Skolan är skyldig att rapportera frånvaro till CSN. Frånvaro mer än 5 kursdagar för dem som är över 20 år och 15 dagar för dem som är under 20 år anmäls till CSN. 

Deltagare vars frånvaro riskerar att överstiga 20% kallas till samtal, se nedan. Om anledningen är oklar och ingen förbättring sker bedömer skolan dig inte som studieaktiv och meddelar CSN detta, vilket kan leda till att studiestödet dras in och du kan bli återbetalningsskyldig.

När frånvaron börjar närma sig 20 %:

 • Samtal 1 om varför kursdeltagare har hög frånvaro. Dokumentation görs av SYV/specialpedagog och delges kursdeltagare. 
 • Eventuellt upprättas en alternativ studieplan. 

 Avstämning, ca 4 veckor efter första tillfället

Samtal 2 om varför frånvaron fortfarande är hög. Rektor deltar.

 • Dokumentation görs av SYV/specialpedagog och delges kursdeltagare.
 • Eventuellt upprättas en alternativ studieplan i samråd med rektor.

Avstämning efter ytterligare ca 4 veckor

 • Samtal 3 när frånvaron är för hög för att det ska gå att åtgärda under läsåret. Konferens med kursdeltagare, SYV/specialpedagog och rektor.
 • Konsekvenser och dokumentation. Rektor uppmanar kursdeltagare att göra studieuppehåll eller avsluta sina studier. Rektor dokumenterar och dokumentationen delges kursdeltagare.
 • Eventuell avskrivning, beslut fattas av rektor och skolstyrelse.

Oklar frånvaro eller bristande aktivitet i studierna är skäl till att inte antas till påföljande termin/läsår. 

Försäkringar

Långholmens folkhögskola har en kollektiv försäkring för alla kursdeltagare den gäller under skoltid samt till och från skolan. Vid olycksfall under denna tid ersätts kostnader för läkarvård, sjukhusvård, tandskador resekostnader m.m. Skulle du råka ut för någon skada vänd dig till någon av skolans personal.

Handhavande av personuppgifter

Som förening lyder skolan inte under offentlighetsprincipen. 

Uppgifter rörande enskilda studerande förvaras under säkra former och lämnas endast vidare enligt följande:  

Rapporteringssystem

Skolan rapporterar kursstart, kursslut, längre frånvaro, avbrott och om man fullgjort studierna till CSN

Namn, adress, personnummer, telefonnummer, födelseland och utbildningsbakgrund skrivs in i administrationsprogrammet Schoolsoft och rapporteras till Folkbildningsrådet, FBR och Statistiska centralbyrån, SCB. Statistiken ligger till grund för att skolan ska få statsbidrag för den kurs du går på. Rapporter görs också till Studerandes hemlandsting/ region och Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM (för erhållande av bidrag)

Arkivering av ansökningar, intyg och omdömen:

• Ansökningshandlingar för ej antagna sökande arkiveras ett år. 
• Ansökningshandlingar för antagna studerande arkiveras tre år. 
• Intyg och omdömen arkiveras för evigt. 

Skolan har utarbetade rutiner för studerande med skyddad identitet.

Personal

Långholmens personal finns presenterade med e-postadresser och telefonnummer på vår hemsida: Kontakta oss.

Måldokument

Långholmens folkhögskola har måldokument för de olika kurserna, som presenteras vid kursstart. 

Intyg, behörigheter och omdöme

Studieintyg utfärdas efter avslutad kurs, under förutsättning att den studerande har haft 80 % närvaro och att materialavgiften är inbetald på angiven tid. På de allmänna kurserna ges också studieomdömen som kan ge behörighet till universitet och högskola. Se vidare ” Studera på allmän kurs”

Klaga och överklaga

Om du av någon anledning är missnöjd med din situation på skolan skall du i första hand prata med din kursföreståndare eller med vaktmästaren om det rör lokaler/utrustning/inventarie, i andra hand med rektor. 

Om du inte tycker att du får gehör för dina synpunkter har du möjlighet att framföra dem till skolans styrelse. Skolstyrelsens ordförande heter Mirja Räihä, hennes mailadress är:
mirja.raiha@riksdagen.se 

Folkbildningsrådets Studeranderättsliga råd tar emot och behandlar anmälningar från studerande som uttömt de möjligheter som finns inom skolan och som rör den studerandes rättsliga ställning gentemot skolan. Rådet begär in skolans yttrande i ärendet samt de dokument som rör ärendet och bedömer därefter om skolan fattat beslut i enlighet med de dokument som ärendet berör. 

Mer om studeranderättsliga rådet finns att läsa på: Studeranderättfolkhögskola

Studieomdömen prövas inte av studeranderättsliga rådet. En skriftlig överklagan kan lämnas till skolans rektor, senast en vecka efter terminsavslutning. Överklagan ska innehålla argumentation utifrån omdömeskriterierna. Vid avslag kan överklagan lämnas till skolans styrelse, senast en vecka efter att avslag meddelats. Styrelsen gör ingen pedagogisk bedömning utan undersöker att skolans rutiner följts och att omdömessättningen genomförts korrekt i enlighet med folkhögskolans regelverk.

Handlingsplan mot droger

Långholmens folkhögskola vill på alla sätt verka för att en trivsam arbetsmiljö ska råda på skolan. Hänsyn, respekt för varandra, omtanke och solidaritet är ord som vi vill lyfta fram.Detta innebär bland annat att vår skola är alkoholfri. 

Innehav av narkotika är i lag förbjudet. Långholmens folkhögskola har en handlingsplan för hur misstanke om detta ska hanteras. 

Rökning

Rökning är endast tillåten på markerad plats. Viktigt att använda askkoppar vid fimpning. 

Studerandeinflytande

Folkbildningen bygger på delaktighet vilket också avspeglar sig i kursuppläggen. 

Skolråd och kursråd är en viktig kanal för studerandeinflytande. 

Långholmens folkhögskola har en studeranderättslig standard som granskas av Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Om du tycker att skolan har behandlat dig orättvist eller undanhållit information kan du vända dig till FSR. Mer information hittar du på Studeranderätt – folkhögskola

Studiekostnader

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Däremot tillkommer kostnader för studiematerial, studiebesök, kopiering m.m. Materialavgift anges på respektive kurssida. Av dessa inbetalas 500 kr i förskott som en bekräftelseavgift. Om den studerande avstår från att börja sina studier återbetalas inte denna summa.

Chromebook/Skåp:

I en stor del av undervisningen används digitala läromedel och verktyg. Kursdeltagaren på långa kurser har möjlighet att låna en Chromebook under ett läsår. För att få göra detta krävs det att man undertecknar ett låneavtal. I avtalet framgår bl.a. att om själv orsakar en skada blir man skyldig att betala en självrisk på 1000 kr. För att få låna en Chromebook krävs också att man använder ett av skolans skåp, med eget lås. En extranyckel eller kopia på kod ska lämnas till skolans expedition. 

Tillgång till utrustning och kursrelaterade utrymme/ Långholmen

Skolans lokaler är tillgängliga så länge det finns personal kvar i lokalerna, vanligen mellan 07.30-16.00. 

Utvärderingar

På Långholmens folkhögskola utvecklar vi verksamheten genom utvärderingar. Under höstterminen genomförs en utvärdering på valfritt sätt inom varje kurs. Dessa utvärderingar rapporteras till rektor. Under vårterminens sista del  görs en större utvärdering för hela skolan den s.k Runöenkäten. Denna utgör en grund för personalens planering inför det kommande läsåret. 

Övrigt

Skolan har inga egna parkeringsplatser utan hänvisar till betalparkeringen i närområdet.  

Skolan har ingen lunchservering. Kursdeltagarna ansvarar för ordningen i köket och matsalen enligt ett rullande schema. Att delta i köksjour är obligatoriskt för alla deltagare.